മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ…
;
മദ്യം ഉണ്ടാക്കിയവൻ കടത്തിൽ…
;
മദ്യം വിറ്റ സർക്കാർ കടത്തിൽ…
;
മദ്യം കഴിച്ച ആളുകളും കടത്തിൽ…
;
അപ്പൊ ഈ പൈസയൊക്കെ എവിടെ പോയി…😜